DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

سوابق شغلی

  • PDF

 

  • رئیس دانشگاه دامغان (مرداد 1386 تا کنون)
  • معاون اداری و مالی دانشگاه سمنان ( 1385 -1381)
  • معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان ( 1382 -1381)
  • عضو هیات علمی، دانشگاه سمنان ( 1380 - تا کنون )
  • قائم مقام موسسه آموزش عالی نوین ( 1378-1375)
  • پژوهشگر ( 1370- تا کنون)

You are here زندگی نامه سوابق شغلی