DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

دروس تدریس شده

  • PDF

عملیات واحد I,II
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)

موازنه جرم و انرژی

دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)

آزمایشگاه عملیات واحد

دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)

مکانیک سیالات
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)


انتقال جرم
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)


کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)

ریاضی مهندسی
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)

ترمودینامیک مهندسی
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)

آشنایی با مهندسی شیمی
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)


انتگراسیون
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)

شیمی صنعتی I,II
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)


انتقال حرارت
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)


اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)

روش­های جداسازی خاص
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)

انتقال جرم پیشرفته
دانشگاه سمنان
(2000 تا کنون)


You are here دروس تدریس شده