DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

پروژه های تحقیقاتی

  • PDF

1- بررسی راندمان استخراج در ستون پاشنده به وسیله سیستم تولوئن- آب- اسید استیک، دانشگاه سمنان.

2- تهیه دستور العمل های آزمایشگاه عملیات واحد، دانشگاه سمنان.

3- جداسازی تركیبات سرطانزا، خصوصاٌ یونهای نیترات از آب های آشامیدنی با استفاده از فرآیندهای غشایی.

4- ساخت یک سیستم آزمایشگاهی برای استخراج اسانس ها.

5- تعیین اثر كسر حجمی گاز روی جریان در برج های حباب دار، دانشگاه سمنان، (همکارطرح).

You are here زندگی نامه پروژه های تحقیقاتی