DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

عضویت در مجامع

  • PDF
انجمن شیمی مهندسی شیمی ایران
(2001 تا 2002)


انجمن مهندسی شیمی ایران
(1999 تا کنون)

(2008 تا کنون)

You are here زندگی نامه عضویت در مجامع