DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

مجموعه ها

مقالات ارائه شده در نشریات معتبر (ISI,علمی-پژوهشی)

مقالات ارائه شده در نشریات معتبر (ISI,علمی-پژوهشی) ( 27 فایل ها )

دراین قسمت مقالاتی که در مجلات چاپ شده اند را می توانید دانلود کنید

مقالات ارائه شده در مجامع علمی

مقالات ارائه شده در مجامع علمی ( 32 فایل ها )

دراین قسمت مقالاتی که در مجامع بین المللی ارائه شده اند را می توانید دانلود کنید

پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تحت راهنمایی

پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تحت راهنمایی ( 21 فایل ها )

دراین قسمت پایان نامه هایی را که تحت راهنمایی اینجانب به پایان رسیده است را می توانید دانلود کنید

پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تحت مشاوره

پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تحت مشاوره ( 1 فایل ها )

دراین قسمت پایان نامه هایی را که تحت مشاوره اینجانب به پایان رسیده است را می توانید دانلود کنید

تکالیف دروس

تکالیف دروس ( 18 فایل ها )

تکالیف ارائه شده برای دانشجویان در این قسمت قرار می کیرد.

You are here دانلود