DATE_FORMAT_LC۵

انسان های موفق در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

مقالات ارائه شده در نشریات معتبر (ISI,علمی-پژوهشی)

دراین قسمت مقالاتی که در مجلات چاپ شده اند را می توانید دانلود کنید

اسناد

چینش بر اساس : نام | تاریخ | دانلود [ صعودی ]

یک مدل مناسب برای تعیین کشش سطحی محلولهای آبی MDEA یک مدل مناسب برای تعیین کشش سطحی محلولهای آبی MDEA

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/05/2010
حجم فایل: 364.08 kB
دانلود ها: 2609

یک مدل مناسب برای تعیین کشش سطحی محلولهای آبی MDEA، مجله انجمن مهندسی شیمی ایران، شماره 19، دی ماه 1384، از صفحه 14 تا 19.

کاربرد سیالات فوق بحرانی کاربرد سیالات فوق بحرانی

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/21/2009
حجم فایل: 275.05 kB
دانلود ها: 3461
کاربرد سیالات فوق بحرانی، مجله انجمن مهندسی شیمی ایران، شماره 21، تیر ماه 1385، صفحه53 تا 68 .

پیش بینی توزیع انرژی و توزیع روزنه ها در جاذبهای ناهمگن پیش بینی توزیع انرژی و توزیع روزنه ها در جاذبهای ناهمگن

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/05/2010
حجم فایل: 332.13 kB
دانلود ها: 2472

پیش بینی توزیع انرژی و توزیع روزنه ها در جاذبهای ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی، دوره 25، شماره 3، سال 1385، صفحه 37تا 45.

موجودی فاز پراکنده در ستون استخراج میکسر- ستلر هنسون موجودی فاز پراکنده در ستون استخراج میکسر- ستلر هنسون

داغ!
تاریخ انتشار: 03/12/2010
تاریخ ویرایش: 03/12/2010
حجم فایل: 687.77 kB
دانلود ها: 2383

موجودی فاز پراکنده در ستون استخراج میکسر- ستلر هنسون،  نشریه علوم و مهندسی جداسازی، جلد یک، شماره اول،  سال 1388، صفحه13 تا 22.

مقایسه مدلهای ستونهای ضربه ای مقایسه مدلهای ستونهای ضربه ای

داغ!
تاریخ انتشار: 11/21/2009
تاریخ ویرایش: 11/05/2010
حجم فایل: 275.05 kB
دانلود ها: 2449

مقایسه مدلهای ستونهای ضربه ای، مجله دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان، شماره12 تابستان 85، صفحه74 تا 82

صفحه 1 از 6

You are here مقالات ارائه شده در نشریات معتبر (ISI,علمی-پژوهشی)